EUPV de Sueca critica les formes de la convocatòria urgent d’una borsa per a tècnic interí

  • El govern local organitza un concurs de mèrits quan per a altres tasques, com a peons temporals, els obliga a superar una oposició
  • El termini per a presentar-se és únicament cinc dies

Esquerra Unida (EUPV) de Sueca es troba davant la necessitat de tornar a denunciar la doble moral amb la qual actua el pacte conservador de govern local (Compromís i GISPM). La correcció recent de la convocatòria per a la provisió d’una borsa de treball de tècnic interí de Medi ambient és una més que evident mostra del que aparentava ser “un tratge a mesura”.

Han utilitzat el procediment de concurs per a un lloc de gran responsabilitat. En altres casos, com el són la borsa de peons vigilants d’accessos al vedat de caça (treball temporal de menys de tres mesos), la selecció d’un treballador social o de maquinistes-conductors de primera, entre d’altres. I el termini de presentació és el doble o superior que en aquest cas.

“A mesura” atès que en la convocatòria inicial, acordada per la Junta de Govern Local de 3 de juliol, únicament s’exigia el grau o llicenciatura de Biologia o equivalent. Tan sols van donar cinc dies hàbils per a poder presentar-se. Va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) el 18 d’agost, en ple estiu.

En la rectificació dels requisits, publicada en el BOP del passat dia 23, es mantenen els escassos cinc dies per a poder inscriure’s (venç dilluns que ve). Es manté la primera titulació ressenyada, i s’afigen les llicenciatures o graus de Geografia i Ciències Ambientals, així com les titulacions d’Enginyer Industrial, especialista al Medi ambient, Enginyer Agrònom i Enginyer Forestal o equivalents.

Per a Esquerra Unida (EUPV) de Sueca no val que el govern local s’escude en la necessitat de cobrir la plaça vacant per a justificar la urgència de la convocatòria posat que haurien de conèixer des de feia setmanes la possible adscripció del tècnic titular a la Diputació de València en Comissió de serveis. Aquests procediments porten el seu temps de negociació i la pròpia alcaldessa de Sueca va haver de signar l’eixida temporal del tècnic.

Tornen a obrir “la porta de darrere”
La redacció inicial i posterior rectificació de detalls d’aquestes bases són una mostra més de la interessada gestió d’un govern local que es caracteritza per presentar-se com a obert i transparent quan els seus fets el delaten com a tancat i opac. En aquest nova convocatòria en concret, una vegada més, sembla que “han obert la porta de darrere” d’accés a la funció pública.

Valga com a exemple que les pràctiques democràtiques del govern local estan sota mínims el fet que les actes de plens i juntes de govern rarament apareixen en el tauler d’anuncis municipal. Tampoc es publiquen en la pàgina web institucional. Ni les convocatòries i ordres del dia de les reunions d’aquests òrgans.

Amb tot, incompleixen les lleis estatal i autonòmica sobre transparència. El portal habilitat per a tal fi en la web municipal segueix en blanc, tal qual estava fa més de dos anys.

Esquerra Unida (EUPV) de Sueca

Related Articles

Back to top button