Organismes de control

Sindicatura de Greuges

La Sindicatura de Greuges és el màxim òrgan competent a l’efecte de resolució sobre la defensa dels drets de les persones afiliades, conflictes orgànics, interpretació estatutària i règim disciplinari, en el termini fixat en el seu Reglament.

Els membres actuals de la Sindicatura de Greuges són:

 • Julio Cintas Verdejo
 • Antonia Valero Casañ
 • Francisco Soler Pérez
 • María Reyes Sebastián
 • Antonio Montalbán Gámez

Comissió Revisora de Comptes

Són funcions de la Comissió Revisora de Comptes:

 • Revisar la comptabilitat d’EUPV.
 • Fer propostes al Consell Polític Nacional per a la millor gestió econòmica.
 • Auditar els Comptes de Col·lectius o Consells Polítics Comarcals a petició d’aquests, o quan ho sol·licite el Consell Polític Nacional.
 • Controlar el compliment de la distribució per part de la Secretaria d’Administració i Finances de les aportacions de l’afiliació, tal com es diu en els presents Estatuts.
 • Presentar un informe general a l’Assemblea d’EUPV sobre la gestió econòmica duta a terme pels òrgans d’adreça d’EUPV entre Assemblees.

Més informació: Art.64 dels Estatuts

Els membres actuals de la Comissió Revisora de Comptes són:

 • Miquel Nicolau Tarazona Benlloch
 • María Dolores García Cortes
 • Montse Alepuz Giménez
 • Miguel Castillo Cantos
 • Francisca Lon Mateu
Back to top button