Unides Podem pregunta al Consell si es compleixen els nous decrets de les persones consumidores d’hipoteques

Les preguntes pretenen conéixer, entre altres temes, si les entitats financeres compleixen amb les seues obligacions d’informació a les persones consumidores, i si se sanciona des de l’administració autonòmica les pràctiques i les clàusules abusives hipotecàries.

El mes de març passat de 2019 va entrar en vigor la Llei 6/2019, de 15 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s’aprova l’Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana, en garantia del dret d’informació de les persones consumidores en matèria de titulització hipotecària i altres crèdits i davant certes pràctiques comercials. Aquesta modificació legal va ser després incorporada al Decret legislatiu 1/2019, de 13 de desembre, del Consell, d’aprovació del text refós de la Llei de l’Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana.

Es tracta d’una modificació legal nascuda de diversos col·lectius socials antidesahucios com la Xarxa de Solidaritat Popular “Soledad Díaz” de Torrevieja, Stop Desnonaments Orihuela, Xarxa de Solidaritat Popular Catarroja, Defensa’t d’Abusos Bancaris Alaquàs i Stop Desnonaments València, i que va ser treballada i presentada en Les Corts pel nostre grup parlamentari. Aquesta modificació té com a objectiu fonamental que l’administració autonòmica siga la garant dels drets de les consumidores i usuaris en la nostra comunitat, especialment en el dret a la informació com a mitjà per a salvaguardar la defensa dels seus interessos econòmics i socials en l’àmbit de la relació hipotecària i creditícia, enfront de pràctiques comercials enganyoses i deslleials i clàusules abusives per part, fonamentalment, d’entitats financeres amb una posició de domini.

Al cap d’un any i mitjà des de l’entrada en vigor de la nova normativa, en paraules d’Estefania Blanes León, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d´Unides Podem, “tant els col·lectius socials promotors com el nostre Grup Parlamentari creiem que ha arribat el moment d’avaluar el grau de compliment dels nous drets per a les consumidores i usuaris que s’han introduït en la llei, tant per part de l’administració com de les entitats financeres”, i afig, “volem saber si davant els incompliments de les entitats financeres s’està sancionat per part de l’administració. En definitiva, per a la diputada d’esquerres “no n’hi ha prou amb legislar nous drets sobre el paper, les administracions públiques tenim l’obligació de vetlar perquè aqueixes drets es fan efectius en la pràctica”.

Amb aquests objectius, el Grup Parlamentari d´Unides Podem a través de la seua portaveu adjunta, Estefania Blanes León, ha presentat una bateria de preguntes escrites dirigides a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre el desenvolupament del text refós de la Llei de l’Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana, en concret, es pregunta;

1-En relació a les pràctiques i les clàusules abusives hipotecàries desenvolupades per les entitats financeres, es pregunta quines mesures concretes s’ha adoptat a Consell per a la protecció de les persones consumidores i usuàries i quines són les actuacions d’inspecció i control desenvolupades en aquest àmbit, així com els expedients sancionadors que l’administració autonòmica ha dut a terme davant entitats financeres incomplidores.

2-En relació a l’obligació de l’administració de pública de publicar les pràctiques o condicions abusives contractuals comeses per les entitats financeres en matèria hipotecaria, es pregunta el lloc de publicació i el detall de la informació publicada, corresponent a l’anualitat 2019.

3-En relació a l’obligació que la nova llei imposa a les entitats bancàries, financeres i de crèdit, de comunicar a les persones consumidores i usuàries afectades la titulització de préstecs hipotecaris (és a dir, quan l’entitat cedisca els seus drets sobre el préstec a fons d’inversió aliens), es pregunta si s’ha comprovat per part de l’administració el compliment d’aquesta obligació, així com les actuacions previstes per a la seua verificació i, en el seu cas, la informació dels corresponents procediments sancionadors resultants del seu incompliment.

4-Finalment, la nova llei planteja a l’administració competent ha de realitzar campanyes informatives i de formació per a donar a conéixer a les persones consumidores i usuàries valencianes els nous drets reconeguts en aquesta modificació legal, en aquest sentit, es pregunta si s’han dut a terme aquestes campanyes i el detall d’aquestes.

Related Articles

Back to top button