Organismes de control

Sindicatura de Greuges

La Sindicatura de Greuges és el màxim òrgan competent a l’efecte de resolució sobre la defensa dels drets de les persones afiliades, conflictes orgànics, interpretació estatutària i règim disciplinari, en el termini fixat en el seu Reglament.

Comissió Revisora de Comptes

Són funcions de la Comissió Revisora de Comptes:

  • Revisar la comptabilitat d’EUPV.
  • Fer propostes al Consell Polític Nacional per a la millor gestió econòmica.
  • Auditar els Comptes de Col·lectius o Consells Polítics Comarcals a petició d’aquests, o quan ho sol·licite el Consell Polític Nacional.
  • Controlar el compliment de la distribució per part de la Secretaria d’Administració i Finances de les aportacions de l’afiliació, tal com es diu en els presents Estatuts.
  • Presentar un informe general a l’Assemblea d’EUPV sobre la gestió econòmica duta a terme pels òrgans d’adreça d’EUPV entre Assemblees.

Més informació: Art.64 dels Estatuts

Back to top button