Guanyar reivindica que tots els webs municipals siguen totalment accessibles

El passat plenari la plataforma ciutadana va demanar que tal com exigeixen les normatives europees i estatals es subsanaren les possibles deficiències d’accessibilitat dels webs municipals.

Tant la Directiva d’Accessibilitat Web de la UE com el Reial Decret 1112/2018 regulen l’accessibilitat de les pàgines web del sector públic i establixen els requisits mínims obligatoris per a fer que siguen accessibles. Ambdues normatives afecten a les administracions locals.

Guanyar Alcoi va presentar un prec al plenari de març perquè es compliren estes normatives als llocs web municipals. La pròpia declaració d’accessibilitat de la página de l’Ajuntament indica que falten aspectes per subsanar com per exemple que els vídeos amb àudio no proporcionen súbtítols o que el menú de navegació no és accessible per teclat, entre altres. El regidor Pablo González vol remarcar que “és molt important que un lloc web siga accessible per a poder fer que l’accés siga equitatiu i que les persones amb discapacitat tinguen igualtat d’oportunitats i puguen participar més activament en la societat.”

Al plenari el regidor Alberto Belda va acceptar treballar perquè es subsanaren les deficiències dels webs municipals encara que va al·legar que la resta de webs municipals a banda del web principal de l’Ajuntament, com que eren externes el tractament era diferent i potser per això encara no presentaven aspectes com la declaració d’accessibilitat a les mateixes. “Encara que els webs de turisme, participació o la smart city no formen part del domini de la pàgina de l’Ajuntament entenem que una institució que ha de buscar la transparència i l’equitat de la ciutadania ha de treballar per a subsanar les deficiències i perquè els criteris d’accessibilitat també es complisquen en la resta de webs municipals.” conclou González.

Related Articles

Back to top button