Comunicat

Els últims mesos ens han arribat informacions , en relació a les reunions privades que han mantingut representants de l’equip de govern amb algunes associacions concretes i el consorci CREA (entitat pública responsable del tractament, valorització i eliminació dels residus generats en 14 municipis, formant part Monòver, Elda o Villena entre altres), per tal de parlar de la possibilitat de rebre el nou abocador al nostre municipi.

Sol·licita:

1. Que el Govern Local explique clara i públicament l’estat actual del projecte de l’abocador al nostre municipi, coneixent que l’abocador de Villena no té més capacitat de rebre residus de la resta de municipis i està en procés d’adjudicació i localització un nou abocador de residus a la nostra comarca.

2. Conèixer les gestions que des de l’Ajuntament s’han fet fins al moment i quines són les següents passes que tenen previstes fer.

3. Davant la possible localització al nostre municipi d’aquest nou abocador, exigim que es done a conèixer un pla previ que mesure l’impacte mediambiental, sabent que els residus que poden acabar ací son residus morts que ja no es poden reciclar.

4. Que s’explique la vinculació que hi ha entre SAPESA i aquest projecte.

5. Que la ciutadania conega quines són les empreses i persones involucrades en aquest projecte

6. Conèixer quines són les ubicacions exactes que s’estàn barallant i la propietat d’aquests terrenys.

7. Que es faça un acte de rendició de comptes a la ciutadania, en la que l’equip de govern expose el projecte i la ciutadania puga fer preguntes i formular queixes

8. Que es done veu a la ciutadania mitjançant una consulta vinculant en la que es plantejen distintes opcions, entre les quals es deu trobar el NO a l’abocador, a més de les distintes opcions del SÍ.

Related Articles

Back to top button