Queixa al síndic de Greuges

Davant les repetides faltes de resposta per part del govern municipal a les instàncies enregistrades per Esquerra Unida Monòver, ens hem vist obligades a presentar una queixa al Síndic de Greuges, òrgan encarregat de vetllar pel complimenti respectedels drets i de les llibertats que assisteixen les persones davant de l’Administració local, per a denunciar aquesta situació de manca de transparència i qualitat democràtica que el nostre col·lectiu està patint davant del silenci de l’equip de govern local.

Fa uns dies hem rebut resposta per part del Síndic, comunicant-nos que ha admès a tràmit la nostra reclamació i que ha sol·licitat a l’Ajuntament de Monòver que els informe sobre els motius pels quals no ens han facilitat la informació que els hem requerit, ni ens han donat cap resposta, a la qual cosa estan obligats segons l’article 21 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, han donat a l’Ajuntament de Monòver indicacions expresses de la concreta previsió temporal existent per a que procedisquen a facilitar-nos la informació que els vam requerir.

Esperem que aquest fet servisca, a banda de per a obtindre resposta a les nostres sol·licituds presentades per registre d’entrada, per a que l’Ajuntament del nostre poble siga més transparent i facilite la participació pública de les ciutadanes i ciutadans i dels diferents col·lectius i organitzacions, ja que un govern que es diu progressista no pot posar-se de perfil davant aquestes qüestions.

Finalment, recordem a aquest Govern que existeixen distintes fórmules per tal de garantir el compliment de la llei, sent aquesta la més lleu de totes. Instem a l’equip de govern a modificar la seua conducta per tal de que ni nosaltres ni cap altra persona tinga que emprar altres vies.

Relació de instàncies no contestades pel Govern Municipal:

-Instància sol·licitant legislació municipal en matèria de publicitat de cases d’apostes i jocs d’atzar (27/02/2020)

-Instància demanant una consulta ciutadana respecte a l’ús d’animals en les festes locals. (12/03/2020

-Instància proposant unes mesures davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19. (28/03/2020)

-Instància sol·licitant una resposta fonamentada a les instàncies anteriors que no van rebre resposta. (18/06/2020)

-Instància proposant la creació de l’escola matinera al municipi. (08/07/2020),

Related Articles

Back to top button