“D’acord amb la L.O. 15/1.999 de Protecció de Dades de, les dades que ens envies s’incorporen a un fitxer de tractament automatitzat, titularitat d’EUPV. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició es poden exercitar mitjançant sol·licitud dirigida a EUPV, C/ BORRULL, nº 25-BAIX, 46008 VALÈNCIA, o en eupv@eupv.org. Així mateix EUPV ha adoptat les mesures de seguretat previstes en el RD 994/1.999, trobant-se els seus fitxers inscrits en l’AEPD, garantint-ne el secreto i la confidencialitat.”

“Conforme a la L.O. 15/1.999 de Protección de Datos, los datos que nos envías se incorporan a un fichero de tratamiento automatizado, titularidad de EUPV. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición se pueden ejercer mediante solicitud dirigida a EUPV, C/ BORRULL, nº 25-BAJO, 46008 VALENCIA, o en eupv@eupv.org. Asimismo EUPV ha adoptado las medidas de seguridad previstas en el RD 994/1.999, encontrándose sus ficheros inscritos en la AEPD, garantizando el secreto y la confidencialidad.”