Unides Podem – Esquerra Unida presenta esmenes a la Llei d’Acompanyament en matèria de territori, urbanisme i medi ambient

  • L’esmena a la Llei d’Ordenació de Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) proposa la reducció de tres a un any el període per a legalitzar les activitats econòmiques en sòl no urbanitzable.
  • A més, s’ha acordat una esmena per consens entre tots els grups del Botànic que estableix la impossibilitat d’instal·lar dipòsits de combustible en els ports a menys de 1.000 metres de distància de sòls qualificats com a residencials, dotacionals educatius o sanitaris, i sòls d’ús terciari especial. Una mesura que afecta directament el port d’Alacant, i evitarà que es convertisca en “macromagatzem” de combustible.La portaveu adjunta del grup parlamentari Unides Podem – Esquerra Unida, Estefania Blanes, destaca algunes esmenes presentades a la Llei d’Acompanyament. És el cas de les modificacions a la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) o l’acord per consens de la impossibilitat d’instal·lar dipòsits de combustible en els ports a menys de 1.000 metres de distància de sòls qualificats com a residencials, dotacionals educatius o sanitaris, i sòls d’ús terciari especial.

 També destaca la proposta per a flexibilitzar l’edificabilitat dels sòls destinats a equipament públic, amb l’objectiu de garantir que les dotacions públiques de caràcter assistencial o residencial per a col·lectius desfavorits puguen localitzar-se en llocs prioritaris i així, es puguen compensar les possibles mancances d’aquesta mena de sòl en zona urbanes consolidades.


Modificació de la LOTUP

El projecte de Llei d’Acompanyament actual inclou una disposició addicional on s’estableix que les activitats econòmiques implantades en sòl no urbanitzable (que no compten amb les autoritzacions urbanístiques i ambientals pertinents) tinguen un marge de tres anys més per a legalitzar-se o buscar un altre emplaçament.
Unides Podem – Esquerra Unida proposa en una esmena la reducció d’aquest període a un any. El grup parlamentari, a través de la seva portaveu adjunta, considera que aquelles activitats no adaptades des de gener de 2019, “possiblement no tenen intenció de fer-ho. Per tant, han de complir amb la legalitat de manera immediata i assumir les conseqüències derivades de les mesures de disciplina ambiental i urbanística que corresponguen”.

Així i tot, Unides Podem – Esquerra Unida contempla la possibilitat que en alguns casos específics sí que es puguen facilitar els tràmits per al desenvolupament de certes activitats econòmiques que sí que tinguen intenció d’adaptar-se a la normativa. El grup parlamentari es mostra obert a arribar a acords en aquest sentit, i proposa establir una diferenciació clara entre els casos que sí que vulguen adaptar-se a la normativa i els que no.

De moment no s’ha arribat a l’acord, i per això el grup parlamentari manté la seua esmena actual. Unides Podem – Esquerra Unida està a favor del treball digne i de qualitat desenvolupat en activitats econòmiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. “L’objectiu d’aquesta llei en el moment de la seua creació era clar: ordenar i protegir el nostre territori, perquè ja sabem el que és l’urbanisme depredador que durant dècades hem  al patit País Valencià”, afirma Estefania Blanes.


Memòries ambientals

Amb la normativa actual, les memòries ambientals emeses a l’empar de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient perdran la seua vigència si no s’hagués procedit a l’aprovació del pla abans del 8 de febrer de 2022. No obstant això, el Projecte de Llei d’Acompanyament proposa ampliar dos anys més la vida d’aquestes, una nova pròrroga que se suma a la que es troba en vigor i que evita l’aplicació de la normativa actual a aquests plans urbanístics.

 La normativa urbanística anterior és molt menys garantista per al territori i el medi ambient que l’actual, per això Unides Podem – Esquerra Unida mantenim la necessitat de revisar aquesta proposta per a delimitar al màxim possible i baix suposats molt justificats la vigència d’aquestes memòries ambientals, i continuarem negociant per a arribar a un acord.Dipòsits de combustible, el cas del Port d’Alacant

A més, s’ha acordat per consens amb la resta de membres del Botànic una modificació normativa que estableix la impossibilitat d’instal·lar dipòsits de combustible en els ports a menys de 1.000 metres de distància de sòls qualificats com a residencials, dotacionals educatius o sanitaris, i sòls d’ús terciari especial.

 
Aquesta mesura, que afecta directa i especialment al port d’Alacant, evitarà que es convertisca en “macromagatzem” de combustible. “És una bona notícia, sobretot per a la població dels barris d’Alacant, perquè porten molts anys treballant i lluitant perquè aquests “macrodipòsits” no s’instal·len en el port i posen en perill als seus habitants i la qualitat ambiental dels seus barris”.Sòl públic per a usos socials

Finalment, els grups parlamentaris que sustenten al govern del Botànic hem acordat flexibilitzar l’edificabilitat dels sòls destinats a equipament públic, per a garantir que les dotacions públiques de caràcter assistencial o residencial per a col·lectius desfavorits puguen localitzar-se allí on siga prioritari. Així es compensaran les possibles mancances d’aquesta mena de sòl en zona urbanes consolidades. En concret, aquesta nova normativa facilitarà destinar sòl d’ús residencial dotacional a habitatge públic en zones de sòl urbà consolidat en els quals actualment no és possible desenvolupar-ho.

Related Articles

Back to top button